Loading 
Eaglemoss Star Trek Discovery Starship Collection #1 Shenzhou
Loading 
Eaglemoss Star Trek Discovery Starship Collection #2 Discovery
Loading 
Eaglemoss Star Trek Discovery Starship Collection #3 U.S.S. Kerala
Loading 
Eaglemoss Star Trek Discovery Starship Collection #4 Klingon Bird-of-Prey
Loading 
Eaglemoss Star Trek Discovery Starship Collection #5 U.S.S. Europa
Loading 
Eaglemoss Star Trek Discovery Starship Collection #6 Vulcan Cruiser Starship
Loading 
Eaglemoss Star Trek Discovery Starship Collection #7 U.S.S. Buran NCC-1422 Starship (Cardenas Class)
Loading 
Eaglemoss Star Trek Discovery Starship Collection #8 Klingon Qugh-Class Destroyer
Loading 
Eaglemoss Star Trek Starship Collection Dedication Plaque U.S.S. Discovery
Loading 
Eaglemoss Star Trek Starship Collection Dedication Plaque U.S.S. Shenzhou NCC-1227